Space Needle seen through an iron tree frame

Space Needle seen through an iron tree frame